เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ) ระดับมัธยมต้น (คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
613121004
ราคา (บาท)
4,090

ชื่อเต็มของหลักสูตร

กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ) ระดับมัธยมตอนต้น

Launching Positive Psychology in School with “Chanajai” Model (In order to Enhance the students’ Positive Behavior)

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

ปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลวิจัยจากโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557: เสียงเยาวชนไทย (Youth Today) ที่ได้ทําการสํารวจเสียงของเยาวชนระดับมัธยมศึกษากว่า 4,000 คน จากทั่วประเทศ พบว่า เยาวชนเกือบทั้งหมดที่ร้อยละ 90 กําลังประสบปัญหาความเครียด

โดยเยาวชนไทยมีความกังวลในชีวิตซึ่งมีน้ำหนักเกือบทั้งหมดไปที่เรื่องของการเรียนและเป้าหมายในชีวิต

ตลอดจนนิยามของชีวิตที่ประสบความสําเร็จในมุมมองของเยาวชนกว่าร้อยละ 67 มีเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องของการเรียน ทั้งในเรื่องความกังวลเกี่ยวกับคะแนนสอบ การบ้าน การกลัวที่จะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2559 พบว่า คดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 28,243 คน 30,360 คดี นั้น เด็กส่วนใหญ่ที่กระทําผิดอยู่ในช่วงอายุ 16 -18 ปี ถูกดําเนินคดีครั้งแรกและเป็นคดียาเสพติดกว่าร้อยละ 40 โดยจากสถิติพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานจากครอบครัวทั้งเรื่องสุขภาพและการให้การศึกษา ซึ่งในแต่ละปีเด็กและเยาวชนไทยเดินเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 1 ล้านคน ในทางตรงข้าม มีเด็กถูกให้ออกจากโรงเรียนประมาณ 1 แสนคน นับเป็นจํานวนร้อยละ 10 และเมื่อลองนํามาเทียบกับตัวเลขเยาวชนที่ก่ออาชญากรรม พบว่า ในแต่ละปีเด็กกลุ่มนี้จํานวนกว่า ร้อยละ 66.81 คือเด็กกลุ่มที่ถูกให้ออกจากโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงปัญหาของเด็กที่ออกมาจากระบบ แล้วกําลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยการเดินทางสู่ด้านมืด

ปรากฎการณ์ดังที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถป้องกันได้ หากแต่ที่ผ่านมาครูและโรงเรียนยังขาดเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อม และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก

คุณทิชา ณ นคร (ป้ามล) ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษกได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเยาวชนผู้กระทําความผิด จนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทั้งเรื่องของอัตราการกระทําความผิดซ้ำที่เหลือน้อยกว่า 5% การได้รับการยอมรับจากสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศถึงการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมพฤติกรรมวัยรุ่นด้วยกระบวนการเชิงบวกภายใต้แนวคิดหลัก คือ

การพัฒนาระบบคิดให้เยาวชนมีความเป็นมนุษย์ที่รู้ร้อน รู้หนาว และสามารถเห็นจุดเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและสามารถรักษาด้านดีของตนเองไว้ได้แม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด

การเรียนวิชาชนะใจ เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นหรือเพิ่ม “ทุนความเป็นพลเมือง” และความรู้สึกเชิงคุณค่าให้กับเยาวชนจนแข็งแรงและยกระดับไปถึงความรู้สึกนับถือตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง วิชาชนะใจ เป็นหลักสูตรที่สร้างเพื่อให้ครูได้เข้าใจและมีแนวทางในการออกแบบการจัดการสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งครูคือบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการจัดการสภาพแวดล้อมเชิงบวกภายในโรงเรียนให้เอื้อกับการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งวิชาชนะใจได้ออกแบบกระบวนการให้ครูเกิดทักษะและมีเครื่องมือในการทํางานร่วมกับครอบครัวให้เข้ามาช่วยหนุนเสริมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสาธิตแนวทางการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือจิตวิทยาเชิงบวกตามแนวทางของวิชาชนะใจ
  2. เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ workshop อย่างเดียว 12 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

เสียงตอบรับจากครูปี 61 คลิกเลย 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

  1. ความสําคัญและหลักคิดของการจัดการห้องเรียนให้เอื้อต่อการเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองของนักเรียน (3 ชั่วโมง)
  2. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก (1) (3 ชั่วโมง)

วันที่ 2

  1. กระบวนการเสริมพลัง (3 ชั่วโมง)
  2. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก (2) (3 ชั่วโมง)

นางทิชา ณ นคร
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก (กระทรวงยุติธรรม)

การศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) วิทยาลัยครูจันทรเกษม


ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
อาจารย์ประจํา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
นักวิชาการอิสระ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


นายจุลณรงค์ วรรณโกวิท
นักวิชาการอิสระ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การศึกษา: Master of Arts in Educational Psychology, College of Education, The University of Iowa (US)


นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ แซ่อึ้ง
นักวิชาการอิสระ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 495 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

  • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top