เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
614181062
ราคา (บาท)
3,700

ชื่อเต็มของหลักสูตร

การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน

21st Century Career Guidance: Getting Ready for New TCAS

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องต่างๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งทางด้านดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพที่มีเครื่องมือต่างๆ มาใช้แทนคน

มีกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถตัดทอนงานที่มนุษย์เคยทำงานได้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากกระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาชีพที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยหน้าในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งการที่ครูแนะแนวทราบองค์ความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ก็จะทำให้มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวทั้งในด้านการเรียนและอนาคตของเขา

นอกเหนือจากการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบคัดเลือกคนเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ ส่งผลทำให้เกิดผลกระทบกับคุณครูและนักเรียนเป็นจำนวนมากในการกลั่นกลองข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อการเตรียมตัวและวางแผนในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

และจากการลงพื้นที่ในการเสาะหาความต้องการของครูแนะแนวในพื้นที่ จังหวัดลำปาง และกรุงเทพมหานคร ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 พบว่า

สิ่งที่ต้องการเพื่อให้สามารถแนะแนวนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลคือ องค์ความรู้เรื่องระบบการสอบใหม่ และเครื่องมือที่ช่วยจัดการในการลดความซ้ำซ้อนให้กับคุณครูและนักเรียน รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านงานแนะแนวโดยเฉพาะ

สะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสอบใหม่นี้มีประโยชน์ที่จะทำให้ครูสามารถช่วยสนับสนุนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นมากขึ้น

ระบบการสอบใหม่นี้มีความซับซ้อนและมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปได้ยากมากๆ ที่นักเรียนจะสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเอง

หรือด้วยคุณครูแนะแนวที่จะไปสืบค้นและตอบสนองเด็กนักเรียนทุกคนได้

การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยจึงมีความสำคัญเช่นแอปพลิเคชั่น TCASTER ที่ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย (หรือสถาบัน) ต่างๆ

จากความท้าทายดังกล่าวทำให้เกิดความต้องการระบบฝึกอบรมผสมสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ากับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม) 21st Century Career Guidance: Getting Ready for New TCAS (Blended learning) ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของครูให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้ แก่ครูผู้ที่สนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ และยังเป็นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้ครูแนะแนวและครูที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ทั่วประเทศ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ครูแนะแนวและครูทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำเด็กเพื่อการเรียนต่อ มีองค์ความรู้ในการเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพของโลกในศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อให้ครูแนะแนวและครูทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำเด็กเพื่อการเรียนต่อ เข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS)
  3. เพื่อให้ครูแนะแนวและครูทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำเด็กเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีทักษะในการแนะแนวเพิ่มขึ้น สามารถใช้เครื่องมือในการให้ข้อมูลนักเรียน รวมถึงการใช้ข้อมูลในการแนะนำนักเรียนด้วยแอพลิเคชัน TCASter

(หลักสูตรนี้เป็นแบบผสม online 8 ชั่วโมง และ workshop 4 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย

เสียงตอบรับจากครูปี 61 คลิกเลย

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

บทเรียนออนไลน์ 8 ชั่วโมง

  1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 (2 ชั่วโมง)
  2. การสอนแนวทางการกลั่นกลองข้อมูลเพื่อการแนะแนวในศตวรรษที่ 21 (2 ชั่วโมง)
  3. ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบการเข้าคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ (2 ชั่วโมง)
  4. แนวทางการสนับสนุนในการเกิดคำแนะนำเด็กผ่านกระบวนการหา Pain point และแนวทางจัดการแนะแนวแบบสืบเสาะ (2 ชั่วโมง)

อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 ชั่วโมง

  1. Workshop การเรียนรู้ Application TCASTER (2 ชั่วโมง)
  2. จำลองกระบวนการจริงเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียน (2 ชั่วโมง)

ดร.ไพทูรย์ คงเสรีภาพ
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษา: Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, The University of Alberta


อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ที่ปรึกษา บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

การศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.วิโรจน์ จิระพัฒนกุล
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร บริษัท สคูลดิโอ จำกัด

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Electrical Engineering and Computer Science ที่ Massachusetts institute of Technology


อ.สุธี อัสววิมล
อาจารย์ประจำ บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

การศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.จินตนา คำมณี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เลิร์น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Pharmaceutical Chemistry and Natural Products จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.สุพรรณ ไชยปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านแล้ว 499 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

  • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top