เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

ครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับครูประถม (บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ( คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
14
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
612181204
ราคา (บาท)
4,300

ชื่อเต็มของหลักสูตร

ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับครูประถม (บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

Thinking School from New Zealand: Curriculum Design, Lesson Plan, and How to Implement Effectively in Primary School

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

การประเมินของ PISA เน้นการประเมินทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

ซึ่งการรู้เรื่องทั้งสามด้านนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งที่ประชากรจำเป็นต้องมีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผลการประเมิน PISA 2015 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD

ชี้ให้เห็นว่า ระบบการศึกษาไทยควรยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในทักษะทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้จากหลักฐานทางสถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ผ่านมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2560 (ปีการศึกษา 2559) วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 40.47 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 41.22 คะแนน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และมีการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา

โดยหลักสูตรการพัฒนาครูใช้แนวคิด Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ สามารถช่วยให้ครูและผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรช่วยพัฒนาครูและผู้เรียนจากประสบการณ์ตรง ให้สามารถนำความรู้จากการพัฒนาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้ ไม่เพียงแต่สอนเฉพาะสาระวิชา แต่ต้องสามารถนำความรู้ไปบูรณาการแต่ละวิชาโดยอาศัยวิธีคิด

มีการสอดแทรกทักษะให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ อาทิ การนำเครื่องมือสอนคิด 6 Hats, Cause and Effect และ Diagram/Mind Mapping ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การนำเครื่องมือสอนคิด Compare and Contrast ไปบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น และการนำเครื่องมือสอนคิด 6 Hats และ Creative and Critical Thinking ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานอาชีพ เรื่องการออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับระดับของผู้เรียน วางแผนการสอนตามบริบทของสาระวิชาโดยใช้เทคนิควิธีการสอนด้านวิชาชีพครู สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการคิดควบคู่กับเทคโนโลยีที่มีอยู่

มีการใช้เครื่องมือเสริมความคิดโดยนำเสนอผ่านสื่อสร้างความน่าสนใจให้กิจกรรม เช่น Thinking Hats ของ De Bono, Thinking Maps และ Thinking Tools เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ครูมีองค์ความรู้และความเข้าใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวนการคิดในสถานศึกษา
 2. เพื่อสาธิตแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือสอนคิด เพื่อให้ครูนำไปใช้กับนักเรียนได้

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ workshop อย่างเดียว 14 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

8.30-9.30

 • ความสำคัญของการคิดและการเรียนรู้ (Why is thinking important) (ข้อคิดเกี่ยวกับการสอนคิด)

9.30-10.45

 • สอนคิดสอนอย่างไร ตัวอย่างระดับในการคิด ความสำคัญของการตั้งคำถาม

11.00-12.30

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด PMI/OPV

13.30-14.45

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด 6 Hats/Compare and Contrast
 • บูรณากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 1.1  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 4.1 และกล่มสาระคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 1.1
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

14.45-15.45

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด Diagram/Mind Mapping
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 1.3
 • การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es)

16.00-17.15

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง

วันที่ 2

8.30-9.30

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด Cause and Effect/Ranking
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 3.2
 • การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es)

9.30-10.45

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด Creative and Critical Thinking
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 1.1  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1
 • การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, ทักษะกระบวนการกลุ่ม, แนวทางการเรียนรู้แบบทฤษฎีปัญญานิยม

11.00-11.30

 • กระบวนการสอนคิด 4 Thinking Steps
 • Thinking Whiteboard (ห้องเรียนแห่งการคิด)

11.30-14.15

 • แผนการสอนแบบห้องเรียนแห่งการคิด (แผนการสอนหน้าเดียว)
 • ทักษะกระบวนการกลุ่ม, แนวทางการออกแบบการสอนคิดด้วยกระบวนการสอนคิด, แนวทางการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเอง

14.15-15.30

 • Full Attention Transition mode การเรียกความสนใจจากนักเรียน

15.45-16.30

 • ผู้เข้ารับการอบรมสาธิตการสอนและนำเสนอเครื่องมือการคิด
 • ทักษะกระบวนการกลุ่ม

16.30-17.15

 • การกำหนด Stop Start Stay เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การสร้างแรงเสริมทางบวกทางลบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ดร.วรกมล สุตะวงค์
ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ประธานชมรมครูปฐมวัย อำเภอเวียงชัย

การศึกษา: ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารี
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางเสาวลักษณ์ ทะรินทร์
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางสาวชนทปภา ชอบธรรม
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางเรณุกา ตันติ๊บ
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


อ.ศรัญธร พลสวัสดิกุล
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ.น้ำผึ้ง สาธรรม
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


นางสาวอารีรัตน์ กันมูลทา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านแล้ว 611 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top