เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

ครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School จากนิวซีแลนด์ เพื่อออกแบบแผนการสอน จัดกระบวนการ และใช้เครื่องมือสอนคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครูปฐมวัย (คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
14
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
611161167
ราคา (บาท)
4,300

ชื่อเต็มของหลักสูตร

ครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School จากนิวซีแลนด์ เพื่อออกแบบแผนการสอน จัดกระบวนการ และใช้เครื่องมือสอนคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครูปฐมวัย

Thinking School from New Zealand: Curriculum Design, Lesson Plan, and How to Implement Effectively in Pre Primary School

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

ผลการประเมิน ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ โดยโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programmed for International Student Assessment) พบว่า ผลประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับปี 2012 นั้น

คะแนนด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ชี้ให้เห็นว่าการขาดทักษะการคิดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาทักษะการคิดจึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้

ซึ่งการฝึกการคิดสามารถทำได้ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยเพราะเป็นช่วงวัยที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง ให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา รวมถึงด้านวิชาการอย่างรอบด้าน

การสอนให้คิดเป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา การสอนให้ “คิดเป็น” ดังนั้นการสอนเพื่อพัฒนาการคิด จึงเป็นบทบาทหนึ่งของครูที่จะต้องจัดฝึกทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวัย โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ไม่ใช่เป็นผู้สั่งการหรือเป็นผู้ตัดสินใจดังเช่นแต่ก่อน

หลักสูตรการพัฒนาครูใช้แนวคิด Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ สามารถช่วยครูและผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักสูตรช่วยพัฒนาครูและผู้เรียนจากประสบการณ์ตรง ให้สามารถนำความรู้จากการพัฒนาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้ ไม่เพียงแต่สอนเฉพาะสาระวิชา แต่ต้องสามารถนำความรู้ไปบูรณาการแต่ละวิชาโดยอาศัยวิธีคิด มีการสอดแทรกทักษะให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ

ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงชั้นของผู้เรียน วางแผนการสอนตามบริบทของสาระวิชาโดยใช้เทคนิควิธีการสอนด้านวิชาชีพครู สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการคิดควบคู่กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ครูมีองค์ความรู้และความเข้าใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวนการคิดในสถานศึกษา
 2. เพื่อสาธิตแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือสอนคิด เพื่อให้ครูนำไปใช้กับนักเรียนได้

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ workshop อย่างเดียว 14 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

8.30-9.30

 • ความสำคัญของการคิดและการเรียนรู้  (Why is thinking important) (ข้อคิดเกี่ยวกับการสอนคิด)

9.30-10.45

 • สอนคิดสอนอย่างไร ตัวอย่างระดับในการคิด ความสำคัญของการตั้งคำถาม

11.00-12.30

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด PMI/OPV

13.30-14.45

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด 6 Hats/Compare and Contrast
 • บูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ตัวบ่งชี้ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี, มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ตัวบ่งชี้ 9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

14.45-15.45

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด Diagram/Mind Mapping
 • บูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน, มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ตัวบ่งชี้ 9.2 อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้
 • การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es)

16.00-17.15

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง

วันที่ 2

8.30-9.30

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด Cause and Effect/Ranking
 • บูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
 • การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es)

9.30-10.45

 • ทฤษฎี Thinking School & Active Learning และระบบการคิดของสมอง
 • เครื่องมือการสอนคิด Creative and Critical Thinking
 • บูรณาการกับมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 10.3 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
 • การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, ทักษะกระบวนการกลุ่ม, แนวทางการเรียนรู้แบบทฤษฎีปัญญานิยม

11.00-11.30

 • กระบวนการสอนคิด 4 Thinking Steps
 • Thinking Whiteboard (ห้องเรียนแห่งการคิด)

11.30-14.15

 • แผนการสอนแบบห้องเรียนแห่งการคิด (แผนการสอนหน้าเดียว)
 • ทักษะกระบวนการกลุ่ม, แนวทางการออกแบบการสอนคิดด้วยกระบวนการสอนคิด, แนวทางการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเอง

14.15-15.30

 • Full Attention Transition Mode การเรียกความสนใจจากนักเรียน

15.45-16.30

 • ผู้เข้ารับการอบรมสาธิตการสอนและนำเสนอเครื่องมือการคิด
 • ทักษะกระบวนการกลุ่ม

16.30-17.15

 • การกำหนด Stop Start Stay เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การสร้างแรงเสริมทางบวกทางลบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ดร.วรกมล สุตะวงค์
ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ประธานชมรมครูปฐมวัย อำเภอเวียงชัย

การศึกษา: ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารี
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางเสาวลักษณ์ ทะรินทร์
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางสาวชนทปภา ชอบธรรม
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นางเรณุกา ตันติ๊บ
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


อ.ศรัญธร พลสวัสดิกุล
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ.น้ำผึ้ง สาธรรม
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


นางสาวอารีรัตน์ กันมูลทา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านแล้ว 1727 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top