เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

วิธีการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นอย่างมีหลักการ สําหรับครูประถม (คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
612041120
ราคา (บาท)
4,400

ชื่อเต็มของหลักสูตร

วิธีการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นอย่างมีหลักการ สําหรับครูประถม

Play-Based English Language Learning for Elementary Education

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

ธรรมชาติของการพัฒนาทักษะทางภาษาจําเป็นต้องได้รับการใช้งาน การฝึกฝน การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่มีรากทางภาษาต่างจากภาษาไทยเป็นอย่างมาก

การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในวงจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพียงแต่ในห้องเรียนภาษา ครูผู้สอนจึงจัดเป็นผู้ที่มีความสําคัญยิ่งในการเรียนรู้ ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ 4 ข้อ ดังนี้

 1. มุ่งเน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร
 2. มุ่งเน้นการเข้าใจและเข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม
 3. มุ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศเชื่อมโยงสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 4. มุ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศกับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

โดยหลักสูตรแกนกลางได้วางแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่ให้เริ่มรู้จักคําศัพท์ การปฏิบัติตามคําสั่ง การพูดโต้ตอบสั้นๆ การฟังพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัว เน้นการใช้ประโยคความเดี่ยวสําหรับทักษะการฟัง-พูดเป็นหลัก อันจะเป็นการวางพื้นฐานการพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตอบรับกับหลักสูตรแกนกลาง ศาสตร์การเรียนการสอนสําหรับวัยประถมจึงควรเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ

ซึ่งธรรมชาติของวัยนี้มีความสนใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถใช้เวลาได้ยาวนานในการเล่นเพื่อเรียนรู้ ดังนั้น ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ จึงมีการนํากิจกรรมการเล่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านปัญญา (Cognitive development) พัฒนาการทางกาย (Physical development) พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม (Social-affective development) และพัฒนาการทางภาษา (Language development)

การเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเล่นเป็นฐานจึงเป็นวิธีสอนทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เป็นการสอนที่บูรณาการกิจกรรมทางกายกับกิจกรรมทางปัญญาในบริบทที่มีความหมายกับผู้เรียน อันจะเน้นปัจจัยสําคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์เพื่อการสื่อสารกับบุคคล และการใช้สิ่งของที่หลากหลายในบริบทต่างๆ โดยจะประกอบไปด้วยประเภทของการเล่น 5 กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาอังกฤษและบริบทการเรียนในชั้นเรียน ตามองค์ประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่นเป็นฐาน (Play-based language learning: PLL) อันประกอบไปด้วยบริบทการเล่นที่หลากหลาย เป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กวัยประถมที่เน้นทักษะการฟังและการพูดเป็นหลัก


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิธีการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่นเป็นฐาน
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเป็นฐานเชิงปฏิบัติการ

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ workshop อย่างเดียว 12 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

9.00-12.00

 • Introduction of play-based language learning (PLL)
 • Learning and playing about the first play type

13.00-16.00

 • Learning and playing about second and third play types, techniques, and materials of PLL

วันที่ 2

8.00-11.00

 • Learning and playing about last two play types, techniques, and materials, of PLL

12.00-14.00

 • Applying assessment for PLL into authentic classroom contexts

14.00-15.00

 • Sharing knowledge and performance of learning English through PLL

อ.ดร.รินทร์ ชีพอารนัย
English lecturer, English Language Teaching Section Department of Curriculum and Instruction Silpakorn University

การศึกษา: Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University

ประสบการณ์

 • 2549-present: English lecturer, English Language Teaching Section Department of Curriculum and Instruction Silpakorn University, Nakornpathom, Thailand
 • 2545-2549: Regional Sales Manager, International Trading Department
  Thai Ceramic Co.,Ltd., Bangkok, Thailand
 • 2541-2543: Sales Representative, Sales Department Taxi Distribution Co.,Ltd (Music industry). Bangkok, Thailand

รศ.ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
อาจารย์ประจำ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: Ph.D. in Language Education, Indiana University

ประสบการณ์

 • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจํา สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2557-2558: ผู้อํานวยการหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (English as an International Language) บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย
 • 2548-2550: หัวหน้าภาคงานสอนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2550-2556: รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา
 • 2555-2556: รองผู้อํานวยการหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (English as an International Language) บัณฑิตวิทยาลัย

อ.ดร.ฐิดาวรรณ ตัณฑ์สกุล
Part-time teacher, Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University

การศึกษา: Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University

ประสบการณ์

 • 2560-present: Part-time teacher, Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University
 • 2556-2560: Part-time teacher, Chulalongkorn University Language Institute, Chulalongkorn University
 • 2555-2556: Part-time teacher, Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University
 • 2550: Teacher assistant (Practicum), English Language School (ELS) in Ashland, OR, USA
 • 2545-2546: Administrative assistant, College of Management Mahidol University

Valentina Serbinova
University instructor at Silpakorn University

การศึกษา: M.A. in Linguistics and Area Studies, Lomonosov Moscow State University

ประสบการณ์

 • 2559-present: University instructor at Silpakorn University
 • 2558-2559: Teacher at Meng Hua Kong Huk school
 • 2550-2558: Senior teacher at Alibra School

นางสาวเสาวลักษ์ ทะรินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี

อ่านแล้ว 1125 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top