เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

เล่นอย่างไรให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมปลาย (คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
614181039
ราคา (บาท)
4,100

ชื่อเต็มของหลักสูตร

เล่นอย่างไรให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมปลาย

Learning Game Design for Interactive Classroom in Thai, Social, and Vocational Studies (Senior High School)

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

บอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่แตกต่างจากกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น

และถูกนําไปใช้ในชั้นเรียนในสถาบันการศึกษามากมายทั่วโลก เพราะบอร์ดเกมนั้น “เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถรับรู้ประสบการณ์จําลองด้วยตัวเอง” ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือทํา (Active Learning) เป็น “พื้นที่ซึ่งเปิดให้ทุกคนสามารถผิดพลาดได้” ทําให้ผู้เรียนสามารถกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด พร้อมทั้ง “มีความสนุกสนาน” จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ และ “เป็นการเรียนรู้ระหว่างผู้คน” เพราะบอร์ดเกมแตกต่างจากเกมที่เราเล่นกับปัญญาประดิษฐ์ แต่บอร์ดเกมคือการเล่นและเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นที่อยู่ในเกมเดียวกัน ดังนั้นแล้วจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

บอร์ดเกมจึงถือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทํา และดึงพวกเขาออกมาเรียนรู้และพูดคุยกับผู้คนรอบตัว

หลักสูตร “การออกแบบเกมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” จึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาบอร์ดเกมให้กับครูผู้สอนให้สามารถออกแบบ และพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

เน้นกลุ่มครูผู้เรียนรู้ในสาระวิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพราะต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนขึ้นบนพื้นฐานขององค์ความรู้ เนื้อหาวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือประสบการณ์ของผู้สอน ให้อิงกับบริบท วัฒนธรรม หรือความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ชั้นเรียนกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ครูเข้าใจองค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการออกแบบเกม หรือบอร์ดเกม เพื่อสร้างการเรียนรู้

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ workshop อย่างเดียว 12 ชั่วโมง)

 

 


 

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย

คูปองครู 2562

วันที่ 1

  1. บรรยายความรู้พื้นฐาน (30 นาที)
  2. เรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม (120 นาที)
  3. ตั้งปัญหาและระดมไอเดีย (120 นาที)
  4. ทดลองเล่นรอบที่ 1 (90 นาที)

วันที่ 2

  1. ปรับแก้ Prototype (120 นาที)
  2. ทดลองเล่นรอบที่ 2 (90 นาที)
  3. แลกเปลี่ยน หาแนวทางนำไปปรับใช้ (90 นาที)
  4. สรุปการเรียนรู้ (60 นาที)

ดร.เดชรัตน์ สุขกําเนิด
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา: PhD (Planning and Development), Aalborg University, Denmark


นายพีรัช ษรานุรักษ์
อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

การศึกษา: MA Design Futures Goldsmiths, University of London, England


นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ แซ่อึ้ง
นักวิจัยหลักโครงการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เรื่อง การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการพฤติกรรมการเสพติดในกลุ่มเยาวชน (วิชาชนะใจ) (ทุนสนับสนุนจาก สสส.)

การศึกษา: วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
ผู้จัดการโครงการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เรื่อง การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการพฤติกรรมการเสพติดในกลุ่มเยาวชน (วิชาชนะใจ) (ทุนสนับสนุนจาก สสส.)

การศึกษา: วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 644 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

  • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top