เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ ต่อยอดความคิดห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมต้น ในศตวรรษที่ 21 (คูปองครู 2562)

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
613111078
ราคา (บาท)
4,000

ชื่อเต็มของหลักสูตร

Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ ต่อยอดความคิดห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมต้น ในศตวรรษที่ 21

Storytelling Tricks for Creative Lessons for Middle School Social Studies, Religion and Culture Teachers

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบันมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากนักเรียนในยุคก่อนมาก

เนื่องจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเทคนิคการเล่าเรื่องให้เชื่อมโยงกับสาระเนื้อหาที่สอนได้อย่างน่าสนใจ และดึงดูดนักเรียนในยุคปัจจุบันและอนาคต กระตุ้นให้เกิดความมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการคิดในระหว่างการเรียนการสอน และสามารถจดจำเนื้อหาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ครูผู้สอนเองก็สามารถใช้ระยะเวลาอันสั้นในการออกแบบเรื่องเล่าโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย และสามารถควบคุมและจัดการกับห้องเรียนซึ่งมีนักเรียนที่หลากหลายประเภทได้อย่างดีเยี่ยม

การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling by Tricks of Talks technique

เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเป็นประเด็น ที่กระชับ และชัดเจน สร้างความน่าสนใจของนักเรียนได้อย่างดี

โดยครูผู้สอนจะใช้เวลาน้อยลงในการตรียมตัว และสามารถสร้างเรื่องราวใหม่ๆ ที่ทันสมัยได้ตลอดเวลา

หลักสูตร “Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ ต่อยอดความคิดห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถม ในศตวรรษที่ 21”

จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างเรื่องราวและรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคปัจจุบันและอนาคต


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ออกแบบเรื่องเล่าให้จับประเด็นเนื้อหาสาระได้อย่างกระชับ ชัดเจน และทันสมัย
 2. ออกแบบคลิปวีดีโอสื่อการเรียนโดยใช้ แอปพลิเคชันโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ workshop อย่างเดียว 12 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

เสียงตอบรับจากครูปี 61 คลิกเลย

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

 1. การแยกแยะประเภทนักเรียน 4 ประเภท
 2. การจัดอภิปรายระหว่างผู้เรียน

(2 ชั่วโมง)

 1. หลักการของสมองและเครื่องมือเล่าเรื่อง
 2. โมเดลในหมวดเล่าให้รู้/จำ (AWARE)
 3. มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน, ประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรม, ลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
 4. การสร้างความน่าสนใจของเรื่องเล่า “เหรียญสองด้าน” และ “เลนส์ซูม”

(4 ชั่วโมง)


วันที่ 2

 1. โมเดลในหมวดเล่าให้ลอง (AGREE), เล่าให้เริ่ม (ACT)
 2. หน้าที่ของการเป็นพลเมือง, กับบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
 3. การสร้างความน่าสนใจของเรื่องเล่า

(4 ชั่วโมง)

 1. การออกแบบคลิปวีดีโอ สื่อการเรียน โดยใช้ Application โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ ที่เรียนในห้องเรียนจริง
 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ

(2 ชั่วโมง)

อ.กรุณา ตั้งศรีสุข
บริษัทเป๊ปซี่โค (Performance & Capability, Asia Pacific, Region, PepsiCo)

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ.รุจาภา เหมนิลรัตน์
บริษัทเป๊ปซี่โค (Performance & Capability, Asia Pacific, Region, PepsiCo)

การศึกษา: ปริญญาโท คณะบริหาร สาขาการออกแบบ วิเคราะห์และการจัดการเทคโนโลยี London School of Economics ประเทศอังกฤษ


อ.ปิยวิทย์ บุรีคำ
บริษัทเป๊ปซี่โค (Performance & Capability, Asia Pacific, Region, PepsiCo)

การศึกษา: ปริญญาโท คณะวิศวอุตสาหการ ( Master of Science in Industrial Engineeering ), Texas A&M University, College Station,USA


อ.ณัชวัล อุโฆษกุล
บริษัทเป๊ปซี่โค (Performance & Capability, Asia Pacific, Region, PepsiCo)

การศึกษา: ปริญญาโท ( Master of Art in Training and Human Resourses Development) The University of Warwick ,London ,England


อ.ศรัญญา เจนสุกิจพานิช
บริษัทเป๊ปซี่โค (Performance & Capability, Asia Pacific, Region, PepsiCo)

การศึกษา: ปริญญาโท (Master of Art in Management) The University of York, York, United Kingdom


อ.จันทนี เทียนวิจิตร
บริษัทเป๊ปซี่โค (Performance & Capability, Asia Pacific, Region, PepsiCo)

การศึกษา: ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านแล้ว 314 ครั้ง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top